Technický dozor investora

Technický nebo-li stavební dozor investora je velikým pomocníkem stavebníka, zastupuje ho při kontrole shody projektu s prováděním prací, při jednáních s projektanty a dodavateli, s orgány státní správy a s dalšími účastníky výstavby.

Technický dozor investora uplatňuje, v rozsahu platných právních předpisů, klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Kontrola a koordinace prováděných prací

 • Kontrola kvality prováděných prací a technologií
 • Kontrola stavebních prací a technologií
 • Kontrola projektové dokumentace (úplnost dle vyhl. č. 499/06 Sb., ekonomika řešení resp. optimalizace)
 • Kontrola čerpání finančních prostředků a průběžné fakturace stavby
 • Kontrola průběhu předepsaných zkoušek a měření
 • Kontrola bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Kontrola ochrany životního prostředív
 • Kontrola časového průběhu prací

 • Kontrola stavebních postupů s harmonogramem stavby
 • Finanční kontrola

 • Kontrola čerpání finančních prostředků a fakturace stavby
 • Zkoušení a ověřování

 • Provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek
 • Nezávislé rozhodčí zkoušky mezi investorem a dodavatele
 • Zkoušení a kontrola materiálů za účelem zjištění shody s předepsanými požadavky stavby
 • Konzultační činnost a poradenství

 • Stavební a technické průzkumy
 • Zajištění projektové dokumentace a potřebných povolení pro stavbu
 • Vypracování harmonogramu výstavby
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebnictví
 • Stavebně-právní poradenská činnost
 • © REAL CONSULT, s.r.o.